Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (để học skill 4)

Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (học skill 4)

Điều kiện để pet học được skill 4 là:

1. Pet đã reborn và lv hiện tại từ 60 trở lên.
2. Pet của hệ nào thì cần phải có bí cấp của hệ đó (Địa bí cấp, Hỏa bí cấp, Phong bí cấp, Thủy bí cấp) và Mê của pet cần học skill 4.
Khi đã có đủ các điều kiện trên, đến nhà của Nam Tinh Quân tại Phùng Lai Tiên Đảo đối thoại với Tiểu Tiên Đồng, chọn đồng ý.

Skill 4 Địa

Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (để học skill 4) Jit_01 Mãnh Ngưu Kích (ATK đơn thể, combo) 48 SP: Nhan Lương, Văn Xú, Nghiêm Bạch Hổ, Thuần Vu Quỳnh, Hoa Hùng,…

Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (để học skill 4) Jit_02 Chấn Địa Chùy (INT đơn thể gây choáng như NQ, không combo) 54 SP: Tiểu Kiều, Triệu Hoàng Khương, Triệu Nghiễm, Lý Dư, Lưu Hòa,…

Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (để học skill 4) Jit_03 Thâm Uyên (ATK đơn thể, combo) 65 SP: Trương Hợp,Bàng Đức, Tượng Nghĩa Cừ, Trương Mạn Thành,…

Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (để học skill 4) Jit_04Vẩn Tinh Lạc Thạch (INT đa thể (4), combo) 48 SP: Phùng Kỷ, Thôi Diễm, Trần Cung, Tiểu Kim, Trương Xuân Hoa, Tân Bình,…

Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (để học skill 4) Jit_05Sư Phệ (ATK đơn thể, combo) 64 SP: Tào Tương, Mã Siêu, Lỗ Ca, Mã Đại, Hàn Mãnh…

Skill 4 Hỏa

Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (để học skill 4) Jit_10 Chính Diệm Nộ (ATK đơn thể, combo) 48 SP: Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên, Lạc Tiến (Nhạc Tấn), Xa Trụ,…

Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (để học skill 4) Jit_11 Hồng Liên Hỏa (INT đơn thể, không combo) 54 SP: Phổ Tịnh, Trình Lập, Tuân Úc, Trương Chế (Tưởng Tế), Trần Quần, H.Thừa Ngạn,…

Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (để học skill 4) Jit_12 Nhẫn Trảm (ATK đơn thể, combo)   75 SP: Hạ Hầu Đôn, Điển Vi, Hàn Đang, Tào Thuần,…

Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (để học skill 4) Jit_13 Hỏa Phụng Thiên (INT toàn thể, không combo) 72 SP: Quách Gia, Giả Quỳ (Giả Lục), Hứa Du, Diêm Nhu,…

Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (để học skill 4) Jit_14 Liềm Trảm (ATK đơn thể, combo) 72 SP: Trương Liêu, Từ Hoảng, Bàng Dục, Lữ Kiền (Lữ Hổ), Lý Thông,…

Skill 4 Phong

Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (để học skill 4) Jit_15 Phá Không Thiểm (ATK đơn thể, combo) 48 SP: Ty Cẩu, Ngụy Diên, Mã Đằng, Đạp Đốn (Thạc Tấn), Liêu Hóa…

Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (để học skill 4) Jit_16 Gió Độc (đơn thể, hút máu trong 3 turn, không combo) 30 SP: Đại Kiều, Hoàng Nguyệt Anh, Từ Thứ, Pháp Chính, Hý Chí Tài, Bàng Đức Công, Liêu Lập,…

Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (để học skill 4) Jit_17 Động Ngân (INT đa thể (5), không combo) 72 SP: Mộng Mai Cư Sĩ, Mã Lương, Lại Cung, Bành Dạng, Mãn Sủng,…

Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (để học skill 4) Jit_18 Hồi Mã Thương (ATK đơn thể, combo) 52 SP: Triệu Vân, Trình Phổ, Ngô Ý, Trần Đáo,…

Skill 4 Thủy

Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (để học skill 4) Jit_06 Hàn Băng Quán (INT đa thể (4), không combo) 44 SP: Ti Di Hô, Trương Hoành, Lỗ Túc, Thạch Quảng Nguyên, Dư Phan,…

Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (để học skill 4) Jit_07 Băng Nha Nhẫn (INT đa thể (3), combo) 36 SP: Lữ Mông, Chu Du, Điêu Thuyền, Tông Thế Lâm, Trương Chiêu, Lưu Ba, Ngô Sán,…

Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (để học skill 4) Jit_08 Trùng Quyền (ATK đơn thể, combo) 48 SP: Tôn Sách, Tôn Dực, Tôn Du, Trần Vũ,…

Tổng hợp các Quest lấy Mê của Pet (để học skill 4) Jit_09 Nhị Đoạn Thức (ATK đơn thể, combo) 56 SP: Thái Sử Từ, Châu Thái, Tả Hiền Vương, Tào Nhân, Hàn Toại, Văn Sính,…

(Nguồn tổng hợp)

1. Pet đã reborn và lv hiện tại từ 60 trở lên. 2. Pet của hệ nào thì cần phải có bí cấp của hệ đó ( ) và Mê của pet cần học skill 4. Khi đã có đủ những điều kiện kèm theo trên, đến nhà của Nam Tinh Quân tại Phùng Lai Tiên Đảo đối thoại với Tiểu Tiên Đồng, chọn đồng ý chấp thuận. : Nhan Lương, Văn Xú, Nghiêm Bạch Hổ, Thuần Vu Quỳnh, Hoa Hùng, … : Tiểu Kiều, Triệu Hoàng Khương, Triệu Nghiễm, Lý Dư, Lưu Hòa, … : Trương Hợp, Bàng Đức, Tượng Nghĩa Cừ, Trương Mạn Thành, … : Phùng Kỷ, Thôi Diễm, Trần Cung, Tiểu Kim, Trương Xuân Hoa, Tân Bình, … : Tào Tương, Mã Siêu, Lỗ Ca, Mã Đại, Hàn Mãnh … : Tào Hồng, Hạ Hầu Uyên, Lạc Tiến ( Nhạc Tấn ), Xa Trụ, … : Phổ Tịnh, Trình Lập, Tuân Úc, Trương Chế ( Tưởng Tế ), Trần Quần, H.Thừa Ngạn, … : Hạ Hầu Đôn, Điển Vi, Hàn Đang, Tào Thuần, … : Quách Gia, Giả Quỳ ( Giả Lục ), Hứa Du, Diêm Nhu, … : Trương Liêu, Từ Hoảng, Bàng Dục, Lữ Kiền ( Lữ Hổ ), Lý Thông, … : Ty Cẩu, Ngụy Diên, Mã Đằng, Đạp Đốn ( Thạc Tấn ), Liêu Hóa … : Đại Kiều, Hoàng Nguyệt Anh, Từ Thứ, Pháp Chính, Hý Chí Tài, Bàng Đức Công, Liêu Lập, … : Mộng Mai Cư Sĩ, Mã Lương, Lại Cung, Bành Dạng, Mãn Sủng, … : Triệu Vân, Trình Phổ, Ngô Ý, Trần Đáo, … : Ti Di Hô, Trương Hoành, Lỗ Túc, Thạch Quảng Nguyên, Dư Phan, … : Lữ Mông, Chu Du, Điêu Thuyền, Tông Thế Lâm, Trương Chiêu, Lưu Ba, Ngô Sán, … : Tôn Sách, Tôn Dực, Tôn Du, Trần Vũ, … : Thái Sử Từ, Châu Thái, Tả Hiền Vương, Tào Nhân, Hàn Toại, Văn Sính, …

Source: https://sgn888.net
Category: Thủ Thuật

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *